科研成果
SCI收录论文
获奖
授权专利
著作
成果鉴定

相关链接

SCI收录论文

序号

论 文 题 目

作者

刊物名称

///

2015年 SCI论文

133

Bombyx mori Nucleopolyhedrovirus Bacmid Enabling Rapid Generation of Recombinant Virus by In Vitro Transposition

Xue Ying Tao, Jae Young Choi, Yang Su Kim, Seok Hee Lee, Saes Byeol An, Ying Pang, Jong Hoon Kim, Woo Jin Kim, Yeon Ho Je

Journal of Microbiology and Biotechnology

2015, 25(3), 386-392

134

Inhibition effect of graphene oxide on the catalytic activity of acetylcholinesterase enzyme

Yong Wang, Yao Gu, Yongnian Ni, Serge Kokot

Luminescence

2015, 30, 940-946

135

Spectroscopic and molecular simulation studies on the interaction of di-(2-ethylhexyl) phthalate and human serum albumin

Yaping Wang, Guowen Zhang*

Luminescence

2015, 30, 198-206

136

Effects of Extraction Conditions on the Characteristics of Ethanol Organosolv Lignin from Bamboo (Phyllostachys pubescens Mazel)

Liangliang Fan, Rongsheng Ruan, Yuhuan Liu*, Yunpu Wang*, Chunming Tu

Bioresources

2015, 10(4), 7998-8013

137

Functional properties and structure changes of soybean protein isolate after subcritical water treatment

Qiuting Zhang, Zongcai Tu*, Hui Wang, Xiaoqin Huang, Liangliang Fan, Zhongyu Bao, Hui Xiao*

Journal of Food Science and Technology

2014, 52(6), 3412-3421

138

Microwave heating enhances antioxidant and emulsifying activities of ovalbumin glycated with glucose in solid-state

Zongcai Tu, Yueming Hu, Hui Wang, Xiaoqin Huang, Shiqi Xia, Peipei Niu

Journal of Food Science and Technology

2013, 52(3), 1453-1461

139

Physico-chemical properties of gelatin from bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) scales by ultrasound-assisted extraction

Zongcai Tu*, Tao Huang, Hui Wang, Xiaomei Sha, Yan Shi, Xiaoqin Huang, Zezhou Man, Dejun Li

Journal of Food Science and Technology

2015, 52(4), 2166-2174

140

Oral administration of Bifidobacterim bifidum for modulating microflora, acid and bile resistance, and physiological indices in mice

Baogui Wang, Haibo Xu, Hua Wei, Zheling Zeng*, Feng Xu

Canadian Journal of Microbiology

2015, 61, 1-9

141

Lactosucrose attenuates intestinal inflammation by promoting Th2 cytokine production and enhancing CD86 expression in colitic rats

Yan Zhou, Zheng Ruan*, Xiaoli Zhou, Xiaoliu Huang, Hua Li, Ling Wang, Cui Zhang, Zeyuan Deng, Guoyao Wu, Yulong Yin

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

2015, 79(4), 643-51

142

Determination of organotins in seafood by novel extraction procedures and high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry

Yingxia Liu, Liang Guo, Lan Guo, Xiaofen Wan, Yonghua Xiong, Yiqun Wan

Analytical Letters

2015, 48, 966-981

143

Effects of Maillard reaction conditions on in vitro immunoglobulin G binding capacity of ovalbumin using response surface methodology

Xiaojuan Ma, Jinyan Gao, Ping Tong, Hui Yang, Qinqin Zu, Xuanyi Meng, Jun Lu, Hongbing Chen

Food and Agricultural Immunology

2015, 26(6), 835-847

144

Preparation and Characterization of Nanoscale Complex Liposomes Containing Medium-Chain Fatty Acids and Vitamin C

Ti Li, Shuibing Yang, Wei Liu*, Chengmei Liu, Weilin Liu, Huijuan Zheng, Wei Zhou & Guihong Tong

International Journal of Food Properties

2015, 18(1), 113-124

145

Effect of Fatty Acid and Tocopherol on Oxidative Stability of Vegetable Oils with Limited Air

Jun Cao, Hongyan Li, Xin Xia, XianGuo Zou, Jing Li, XueMei Zhu, ZeYuan Deng*

International Journal of Food Properties

2015, 18(4), 808-820

146

Comparison of Oxidative Stability among Edible Oils under Continuous Frying Conditions

Tingting Xu, Jing Li, YaWei Fan, Tianwen Zheng, ZeYuan Deng*

International Journal of Food Properties

2015,18(7), 1478-1490

147

Purification and Recombinant Expression of Major Peanut Allergen Arah1

Zhihua Wu, Fei Yan, Xiaonan Wei, Xin Li, Ping Tong, Anshu Yang, Ronghua Tang*, Hongbing Chen*

Preparative Biochemistry and Biotechnology

2015, 45(5), 438-46

148

A Comparison Investigation of Coix Seed Oil Liposomes Prepared by Five Different Methods

Chunqing Bai, Guowei Luo, Yuzhen Liu, Shiqiang Zhao, Xuemei Zhu, Qiang Zhao, Hailong Peng, Hua Xiong*

Journal of Dispersion Science and Technology

2015, 36, 1, 136-145

149

Quantum-dot Submicrobead-Based Immunochromatographic Strip for Rapid and Quantitative Detection of Plasmodium Falciparum

Hong Duan, Xuelan Chen, Wei Xu, Jinhua Fu, Yonghua Xiong, Andrew Wang

Chinese Journal Analytical Chemistry

2015, 3(15), 338-343

150

Syntheses, Crystal Structures and Antibacterial Activities of 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid and Its Copper(II) Compound

HuiLiang Wen*, Jingjing Kang, Bing Dai, Ruihong Deng, Hai-Wei Hu

Chinese Journal of Structural Chemistry

2015, 34(1), 33-40

151

Preparation and Characterization of Genipin-Crosslinked Chitosan Microspheres for the Sustained Release of Salidroside

Mei Luo, Hailong Peng, Zhongh ua Deng, Zhonghua Yin, Qiang Zhao and Hua Xiong*

International Journal of Food Engineering

2015, 11(3), 323-333

152

Serologic testing for celiac disease in young people with elevated transaminases

Juanli Yuan, Jinyan Gao,Yonghong Yao, Hongbing Chen

Turkish Journal of Medical Sciences

2015, 45, 668-673

153

Determination of Mineral Elements in Choerospondias Axillaris and Its Extractives by ICP-AES

Zhi Yu-xin, Chen Jun, Li Ti*, Liu Ji-yan, Wang Xie-yi, Cheng Chao, Liu Cheng-mei

Spectroscopy and Spectral Analysis

2015, 35(04), 1052-1055

154

Synthesis of Biodiesel Using ZrO2 Polycrystalline Ceramic Foam Catalyst in a Tubular Reactor

Yunpu Wang, Liangliang Fan, Leilei Da,Yuhuan Liu, Roger Ruan, Shitao Liu,Xueqin Zhang, Yiqin Wan

China Petroleum Processing & Petrochemical Technology

2015, 17(3), 67-75

155

Study on Dendrobium officinale O-acetyl-glucomannan (Dendronan®): Part III. Immunomodulatory activity in vitro

Hailan Cai#, Xiaojun Huang#, Shaoping Nie*, Mingyong Xie Glyn O. Phillips, Steve. W. Cui*

Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre

2015, 5(2), 99-105

156

Detection of atherosclerotic lesions and intimal macrophages using CD36-targeted nanovesicles

Shufang Nie, Jia Zhang, Raul Martinez-Zaguilan, Souad Sennoune, Md Nazir Hossen, Alice H. Lichtensteinc, Jun Cao, Gary E. Meyerrose, Ralph Paone Suthipong Soontrapa, Zhaoyang Fang, Shu Wang

Journal of Controlled Release

2015, 220, 61-70

157

A sensitive impedance biosensor based on immunomagnetic separation and urease catalysis for rapid detection of Listeria monocytogenes using an immobilization-free interdigitated array microelectrode

Qi Chen, Jianhan Lin, Chengqi Gan, Yuhe Wang, Dan Wang, Yonghua Xiong, Weihua Lai, Yuntao Li, Maohua Wang

Biosensors & Bioelectronics

2015, 74, 504-511

158

Facile Microwave-Assisted Solid-Phase Synthesis of Highly Fluorescent Nitrogen-Sulfur-Codoped Carbon Quantum Dots for Cellular Imaging Applications

Yong Wang, Qianfen Zhuang, Yongnian Ni

Chemistry-a European Journal

2015, 21(37), 13004-13011

159

Growing Chlorella sp on meat processing wastewater for nutrient removal and biomass production

Qian Lu, Wenguang Zhou, Min Min, Xiaochen Ma, Ceria Chandra, Yen T.T. Doan, Yiwei Ma,Hongli Zheng, Sibo Cheng, Richard Griffith, Paul Chen, Chi Chen, Pedro E. Urriola, Gerald C. Shurson, Hans R. Gislerød, Roger Ruan

Bioresource Technology

2015, 198, 189-197

160

Hierarchical Flower-like Gold Nanoparticles Labeled Immunochromatography Test Strip for Highly Sensitive Detection of Escherichia coli O157: H7

Lei Zhang, Youju Huang*, Jingyun Wang*, Yun Rong, Weihua Lai, Jiawei Zhang, Tao Chen*

Langmuir

2015, 31, 5537-5544

161

Effect of Tween 40 and DtsR1 on l-arginine overproduction Effect of Tween 40 and DtsR1 on l-arginine overproduction in Corynebacterium crenatum

Minliang Chen, Xuelan Chen*, Fang Wan, Bin Zhang, Jincong Chen, Yonghua Xiong*

Micraobial Cell Factories

2015, 14(1), 1-10

162

Enhancing Nutraceutical Performance Using Excipient Foods: Designing Food Structures and Compositions to Increase Bioavailability

David Julian McClements*, Liqiang Zou, Ruojie Zhang, Laura Salvia-Trujillo, Taha Kumosani, Hang Xiao

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety

2015, 14(6), 824-847

163

Changes in gel characteristics of egg white under strong alkali treatment

Zhangyi Chen, Jianke Li, Yonggang Tu*, Yan Zhao*, Xuying Luo, Junjie Wang, Menglin Wang

Food Hydrocolloids

2015, 45, 1-8

164

Effect of high speed jet on the physical properties of tapioca starch

Wen Xia, Fei Wang*, Jihua Li, Xiaoyi Wei, Tiaokun Fu, Lihong Cui, Te Li, Yunfei Liu

Food Hydrocolloids

2015, 49, 35-41

165

A rare (IO3)-O-2 hybrid organic-inorganic material with high connectivity and quadruple-stranded helices

Gaoshan Yang, Chongbo Liu, Hui-Liang Wen

CrystEngComm

2015, 17(7), 1518-1520

166

One-pot synthesis of magnetic molecularly imprinted microspheres by RAFT precipitation polymerization for the fast and selective removal of 17β-estradio

Jinhua Li, Ruichen Dong, Xiaoyan Wang, Hua Xiong*, Shoufang Xua, Dazhong Shen*, Xingliang Song, Lingxin Chen*

RSC Advances

2015, 5(14), 10611-10618

167

Self-assembly, crystal structures and properties of metal–3, 4, 5-tris (carboxymethoxy) benzoic acid frameworks based on polynuclear metal-hydroxyl clusters (M= Zn, Co)

Gaoshan Yang, Huiliang Wen, Chongbo Liu*, Julianne Robbins, Yunhan Wend, Z.John Zhang*

RSC Advances

2015, 5(37), 29362-29369

168

Electrochemical hydrogen peroxide sensor based on a glassy carbon electrode modified with nanosheets of copper-doped copper (II) oxide

Haiyan Song, Chaohong Ma, Liyan You, Zhenyu Cheng, Xinhui Zhang, Baishuang Yin, Yongnian Ni, Keqin Zhang*

Microchimica Acta

2015, 182(7-8), 1543-1549

169

Free and conjugated phenolic compounds and their antioxidant activities in regular and non-darkening cranberry bean (Phaseolus vulgaris L.) seed coats

Peter X. Chen, Gale G. Bozzo, José A. Freixas-Coutin, Massimo F. Marcone, Peter K. Pauls, Yao Tang, Bing Zhang, Ronghua Liu, Rong Tsao

Journal of Functional Foods

2015, 18, 1047-1056

170

The use of tungsten disulfide dots as highly selective, fluorescent probes for analysis of nitrofurazone

Xinrong Guo, Yong Wang, Fangying Wu, Yongnian Ni, Serge Kokot

Talanta

2015, 144, 1036-1043

171

Behaviour of liposomes loaded with bovine serum albumin during in vitro digestion

Weilin Liu, Aiqian Ye*, Wei Liu, Chengmei Liu, Jianzhong Han*, Harjinder Singh

Food Chemistry

2015, 175, 16-24

172

Characterisation of fatty acid, carotenoid, tocopherol/tocotrienol compositions and antioxidant activities in seeds of three Chenopodium quinoa Willd. genotypes

Yao Tang, Xihong Li*, Peter X Chen,Bing Zhang, Marta Hernandez, Hua Zhang, Marcone, Massimo F.,Ronghua Liu, Tsao, Rong

Food Chemistry

2015, 174, 502-508

173

Characterisation of phenolics, betanins and antioxidant activities in seeds of three Chenopodium quinoa Willd. genotypes

Yao Tang1, Xihong Li*, Bing Zhang, Peter X. Chen, Ronghua Liu, Rong Tsao*

Food Chemistry

2015, 166, 380-388

174

Characterization of free, conjugated and bound phenolics and lipophilic antioxidants in regular- and non-darkening cranberry beans (Phaseolus vulgaris L.)

Peter X. Chen, Yao Tang, Massimo F. Marcone, Peter K. Pauls, Bing Zhang, Ronghua Liu, Rong Tsao

Food Chemistry

2015, 185, 298-308

175

Probing the conformational changes of ovalbumin after glycation using HDX-MS

Xiaoqin Huang, Zongcai Tu*, Hui Wang, Qiuting Zhang, Yuan Chen, Yan Shi, Hui Xiao*

Food Chemistry

2015, 166, 62-67

176

Assessment of dietary intake of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls from the Chinese Total Diet Study in 2011

Lei Zhang, Shuaixing Yin, Xiangyong Wang, Jingguang Li, Yunfeng Zhao, Xiaowei Li, Haitao Shen, Yongning Wu

Chemosphere

2015, 137, 178-184

177

Assessment on dioxin-like compounds intake from various marine fish from Zhoushan Fishery, China

Xiangyong Wang, Hongxia Zhang, Lei Zhang, Kai Zhong, Xiaohong Shang, Yunfeng Zhao, Zhendong Tong, Xinwei Yu, Jingguang Li, Yongning Wu

Chemosphere

2015, 118, 163-169

178

Maltol, a Food Flavoring Agent, Attenuates Acute Alcohol-Induced Oxidative Damage in Mice

Ye Han, Qi Xu, Jiangning Hu, Xinyue Han, Wei Li*, Lichun Zhao

Nutrients

2015, 7(1), 682-696

179

Activity Prediction and Molecular Mechanism of Bovine Blood Derived Angiotensin I-Converting Enzyme Inhibitory Peptides

Ting Zhang, Shaoping Nie, Boqun Liu, Yiding Yu, Yan Zhang, Jingbo Liu *

PloS one

2015, 10(3)

180

Ultrasonic Nanobubbles Carrying Anti-PSMA Nanobody: Construction and Application in Prostate Cancer-Targeted Imaging

Xiaozhou Fan, Luofu Wang, Yanli Guo*, Zhui Tu, Lang Li, Haipeng Tong, Yang Xu, Rui Li, Kejing Fang

PloS one

2015, 10(6), e0127419

181

A novel method for screening of potential probiotics for high adhesion capability

Xin Wang, Qinglong Wu, Kan Deng, Qiang Wei, Ping Hu, Jingjing He, Huan Liu, Yong Zheng, Hua Wei, Nagendra P. Shah*, Tingtao Chen*

Journal of Dairy Science

2015, 98(7), 4310-4317

182

In vitro and in vivo examination of anticolonization of pathogens by Lactobacillus paracasei FJ861111.1

Kan Deng, Tingtao Chen, Qinglong Wu, Hongbo Xin, Qiang Wei, Ping Hu, Xiaolei Wang, Xin Wang, Hua Wei, Nagendra P. Shah

Journal of Dairy Science

2015, 98(10), 6759-6766

183

Investigation on interaction between Ligupurpuroside A and pepsin by spectroscopic and docking methods

Liangliang Shen, Hong Xu*, Fengwen Huang, Yi Li, Huafeng Xiao, Zhen Yang, Zhangli Hu, Zhendan He*, Zheling Zeng, Yinon Li

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

2015, 135, 256-263

184

Inhibitory Effects of Enterolactone on Growth and Metastasis in Human Breast Cancer

Xiangyang Xiong, Xiaojuan Hu, Yong Li, Chengmei Liu*

Nutrition and Cancer-an International Journal

2015, 67(8), 1324-1332

185

Rational assembly of Pb (II)/Cd (II)/Mn (II) coordination polymers based on flexible V-shaped dicarboxylate ligand: Syntheses, helical structures and properties

Gaoshan Yang, Chongbo Liu*, Hong Liu, Julianne Robbins, Z.John Zhang*, Hongshan Yin, Huiliang Wen, Yuhua Wang

Journal of Solid State Chemistry

2015, 225, 391-401

186

Acute and sub-acute oral toxicological evaluations and mutagenicity of N-carbamylglutamate (NCG)

Xin Wu, Dan Wan, Chunyan Xie, Tiejun Li, Ruilin Huang, Xugang Shu, Zheng Ruan, Zeyuan Deng, Yulong Yin

Regulatory Toxicology and Pharmacology

2015, 73(1), 296-302

187

Identification of metabolites of AHTN in rat urine and feces by liquid chromatography/electrospray ionization quadrupole time-of-flight tandem mass spectrometry

Yi Yang, Yin Zhang, Jing Zhang, Bing Shao*

Analytical Methods

2015, 7(11), 4443-4449

188

Lipid Production of Heterotrophic Chlorella sp. from Hydrolysate Mixtures of Lipid-Extracted Microalgal Biomass Residues and Molasses

Hongli Zheng, Xiaochen Ma, Zhen Gao, Yiqin Wan, Min Min, Wenguang Zhou, Yun Li, Yuhuan Liu, He Huang, Paul Chen, Roger Ruan*

Applied Biochemistry and Biotechnology

2015, 177(3), 662-674

189

Effect of basic alkali-pickling conditions on the production of lysinoalanine in preserved eggs

Yan Zhao, Xuying Luo, Jianke Li, Mingsheng Xu, Yonggang Tu

Poultry Science

2015, pev184

190

Fermentation of Allium chinense Bulbs With Lactobacillus plantarum ZDY 2013 Shows Enhanced Biofunctionalities, and Nutritional and Chemical Properties

Pan Mingfang, Wu Qinglong, Tao Xueying, Wan Cuixiang, Shah Nagendra P, Wei Hua

Journal of Food Science

2015, 80, (10), M2272-2278

191

Supplementation of the sow diet with chitosan oligosaccharide during late gestation and lactation affects hepatic gluconeogenesis of suckling piglets

Chunyan Xie, Xiaoyun Guo, Cimin Long, Zhiyong Fan, Dingfu Xiao, Zheng Ruan, Zeyuan Deng, Xin Wu, Yulong Yin

Animal Reproduction Science

2015, 159, 109-117

192

Effect of γ-irradiationon the physicochemical properties and structure of fish myofibrillar proteins

YanShi, Ruyi Li, Zongcai Tu*, HuiWang, XiaoqinHuang, NaHe

Radiation Physics and Chemistry

2015, 109, 70-72

193

Two new xanthones from the pericarp of Garcinia mangostana

Yan Zhao, Jinping Liu, Dan Lu, Pingya Li*, Lianxue Zhang*

Yan Zhao, Jinping Liu, Dan Lu, Pingya Li*, Lianxue Zhang*

2012, 26(1), 61-65

194

New Gallotannin and other Phytochemicals from Sycamore Maple (Acer pseudoplatanus) Leaves

Lu Zhang, Zongcai Tu*, Tao Yuan, Hang Ma, Daniel B. Niesen, Hui Wang, Navindra P. Seeram

Natural Product Communications

2015, 10(11), 1977-1980

195

Reproductive biology of the rare plant, Dysosma pleiantha (Berberidaceae): breeding system, pollination and implications for conservation

Xi Gong, Bicai Guan*, Shiling Zhou, Gang Ge, BI-CAI GUAN2,* SHI-LIANG ZHOU3 AND GANG GE2

PakistanJjournal of Botany

2015, 47(3), 951-957

196

Electrochemical Sensor for the Detection of Riboflavin Based on Nanocomposite Film of Polydeoxyadenylic Acid/Reduced Graphene Oxide

Qianfen, Zhuang, Yong Wang, Yongnian Ni

Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese

2015, 36, 1674-1680

197

Mimic Epitope of Ochratoxin A and Its Application in Phage Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

Lu Wang,Si-Cheng Xiong,Xu-Qiang Zou,Chao-Chao Chen,Hui-Feng Shao, Xue-Lan Chen

Chinese Journal of Analytical Chemistry

2015, 43(6), 856-861

198

The interaction of Oil microcapsule wall materials between whey protein and acacia

Yan Shi, Ruyi Li, Hui Wang, Qian Li, Dejun Li, Zongcai Tu

Spectroscopy and Spectral Analysis

2015, 35(3), 617-621

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

地址:江西省南昌市南京东路235号 总机:0791-88304447 88304449 邮编:330047
版权所有@南昌大学食品科学与技术国家重点实验室(2013-2016)
实验室简介 研究方向
固定成员
主要科研项目 自主研究项目
SCI收录论文 获奖 授权专利 著作 成果鉴定
30万元以上主要设备
在读研究生情况
开放基金管理条例 开放基金指南